Free Joomla Templates by iPage Hosting

ppp

Pasikeitė Leidimo įsigyti žemės ūkio paskirties žemės išdavimo tvarkos aprašas

Informuojame, kad atsižvelgiant į 2018 m. sausio 1 d. įsigaliojusio Lietuvos Respublikos žemės ūkio paskirties žemės įsigijimo įstatymo (toliau – Įstatymas) pakeitimus Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2017 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. 1P-757-(1.3 E.) „Dėl Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2014 m. birželio 17 d. įsakymo Nr. 1P-(1.3.)-244 „Dėl Leidimo įsigyti žemės ūkio paskirties žemės išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo" nauja redakcija išdėstytas Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2014 m. birželio 17 d. įsakymas Nr. 1P-(1.3.)-244 „Dėl Leidimo įsigyti žemės ūkio paskirties žemės išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo".
Minėtu Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2017 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. 1P-757-(1.3 E.) yra patvirtintas Sutikimo įsigyti žemės ūkio paskirties žemės išdavimo ir Sutikimo įgyti teisę valdyti juridinį asmenį ar jo dalį, kuriam nuosavybės teise priklauso daugiau kaip 10 ha žemės ūkio paskirties žemės, išdavimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas).
Atkreipiame dėmesį, kad Įstatymo 3 straipsnio 3 dalyje nurodyta, jog asmenys gali įsigyti žemės ūkio paskirties žemės tik gavę Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos padalinio pagal žemės buvimo vietą išduotą sutikimą. Sutikimas įsigyti žemės ūkio paskirties žemės išduodamas Nacionalinei žemės tarnybai valstybės įmonių registruose patikrinus duomenis apie asmenų turimus žemės ūkio paskirties žemės plotus ir (ar) akcijas juridiniuose asmenyse, kurie valdo žemės ūkio paskirties žemę, ir nustačius, kad bendras įsigytos (priklausančios) žemės ūkio paskirties žemės plotas neviršija Įstatymo 3 straipsnio 1 ir 2 dalyse nustatytų didžiausių įsigyjamos žemės ūkio paskirties žemės ploto dydžių.
Įstatymo 3 straipsnio 4 dalyje nurodyta, kad asmenims, valdantiems žemės ūkio paskirties žemės plotus ir siekiantiems įgyti teisę valdyti kitą juridinį asmenį ar jo dalį, kuriam nuosavybės teise priklauso daugiau kaip 10 ha žemės ūkio paskirties žemės, taikytini tokie patys duomenų patikrinimo ir sutikimo išdavimo reikalavimai, kokie nurodyti Įstatymo 3 straipsnio 1, 2 ir 3 dalyse.
Aprašo 2 punkte įtvirtinta, kad asmuo, pageidaujantis, jog jam būtų išduotas sutikimas įsigyti žemės ūkio paskirties žemės ar sutikimas įgyti teisę valdyti juridinį asmenį ar jo dalį, kuriam nuosavybės teise priklauso daugiau kaip 10 ha žemės ūkio paskirties žemės (toliau kartu – Sutikimas), Nacionalinės žemės tarnybos teritoriniam padaliniui pagal pageidaujamos įsigyti žemės ūkio paskirties žemės ar pageidaujamo įgyti teisės valdyti juridinio asmens (jo dalies) buveinės buvimo vietą turi pateikti atitinkamos formos prašymą išduoti Sutikimą (Aprašo 1 priedas, 2 priedas) bei kitus Aprašo 2.2–2.5 papunkčiuose nurodytus dokumentus.
Informuojame, kad Nacionalinės žemės tarnybos teritoriniai padaliniai Sutikimą (arba atsisakymą jį išduoti) išduoda ne vėliau kaip per 15 darbo dienų nuo prašymo išduoti Sutikimą gavimo dienos.
Norėtume atkreipti Jūsų dėmesį, kad 2018 m. sausio 1 d. įsigaliojus Lietuvos Respublikos žemės ūkio paskirties žemės įsigijimo įstatymo pakeitimams leidimai įsigyti žemės ūkio paskirties žemės neišduodami, o išduodami Sutikimai.
Prašymo išduoti sutikimą formą galima atsisiųsti pasirinkus šią nuorodą: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/f135f520ef8a11e78212d364ed0f34b8
Žemės ūkio paskirties žemės pirkėjo (fizinio asmens) deklaracijos arba Žemės ūkio paskirties žemės pirkėjo (juridinio asmens) deklaracijos formą galima atsisiųsti pasirinkus šią nuorodą: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.B50690ED58F2/LsogLWgaQm
Informuojame, kad iki kol nėra pakeista Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimu Nr. 1458 „Dėl Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo" nustatyta už leidimo įsigyti žemės ūkio paskirties žemės išdavimą imama valstybės rinkliava, už Sutikimo išdavimą yra imama analogiška, kaip ir už leidimo įsigyti žemės ūkio paskirties žemės išdavimą, valstybės rinkliava, t. y. 9 eurai.

  globalus regionai final 53  utenos radijas   utenos_kolegija_2011  regia_lt  geoportal  utenos_tic_baneris  Logo big