Free Joomla Templates by iPage Hosting

uuu

2020 m. kovo 26 d. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymu Nr. 3D-230 traktoriams, kuriems yra pasibaigusi arba pasibaigė techninė apžiūra po 2020 m. kovo 14 d., techninės apžiūros galiojimo laikas pratęsiamas laikotarpiui, kol Lietuvos Respublikoje galios karantino režimas ir du mėnesiai po jo.
Ši nuostata netaikoma tais atvejais, kai žemės ūkio technikos transporto priemonėms prieš tai nebuvo atlikta techninė apžiūra ir savininkai nori ją atlikti pirmą kartą arba, kai techninės apžiūros galiojimas baigėsi anksčiau nei šių metų kovo 14 d. – tokias transporto priemones be galiojančios techninės apžiūros eksploatuoti draudžiama.
Pagal skelbtą techninių apžiūrų grafiką techninės apžiūros mūsų rajone nebus vykdomos. Pasibaigus karantinui bus skelbiamas naujas techninių apžiūrų grafikas.
Daugiau skaitykite: https://www.delfi.lt/agro/agroverslo-naujienos/detaliau-paaiskino-apie-atideta-technine-traktoriu-apziura.d?id=83913321

uuu

Informacija gyventojams apie galimybę nemokamai gauti teisinę pagalbą
Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymas numato galimybę gyventojams gauti valstybės garantuojamą teisinę pagalbą, kurios teikimas finansuojamas iš valstybės biudžeto. Valstybės garantuojama teisinė pagalba apima pirminę teisinę pagalbą (teisinė informacija, teisinės konsultacijos, teisinio pobūdžio dokumentų, skirtų valstybės ir savivaldybių institucijoms, išskyrus procesinius dokumentus, rengimas, pagalba, kaip spręsti ginčą ne teismo tvarka, ir taikos sutarties parengimas) ir antrinę teisinę pagalbą (procesinių dokumentų rengimas, gynyba ir atstovavimas bylose, įskaitant vykdymo procesą ir kt.).
Pirminę teisinę pagalbą Utenos rajono gyventojams organizuoja ir teikia, taip pat prašymus antrinei teisinei pagalbai užpildyti padeda Utenos rajono savivaldybės administracijos Teisės ir civilinės metrikacijos skyrius (316 kab., Utenio a. 4, Utena).
Antrinę teisinę pagalbą Utenos rajono gyventojams teikia Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos Panevėžio skyrius (Klaipėdos g. 72, Panevėžys). Daugiau informacijos apie valstybės garantuojamą teisinę pagalbą galima rasti Teisingumo ministerijos interneto svetainėje www.tm.lt ir www.teisinepagalba.lt.

uuu

Kviečiame pasinaudoti parama miškų keliams įrengti
Pradedamos rinkti paraiškos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos sritį ,,Parama miškų infrastruktūrai gerinti“.
Šiam paraiškų rinkimo etapui skirta 570 164 Eur paramos lėšų. Paraiškos priimamos nuo kovo 2 d. iki balandžio 29 d. Nacionalinės mokėjimo agentūros (NMA) teritoriniuose paramos administravimo skyriuose.
Paramos gali kreiptis miško valdytojai (fiziniai ir juridiniai asmenys), miško valdytojų grupės. Paraiškos gali būti teikiamos kartu su partneriais – kitais miško valdytojais. Partnerių įtraukimas į projektą turi būti pagrįstas ir jų būtinumas turi būti įrodytas paraiškoje.
Parama miško keliams įrengti ir (ar) rekonstruoti skiriama su sąlyga, kad jų pagrindinis tikslas ir pagrindinė jų naudojimo funkcija bus miškininkystės veiklos vykdymas.

Paramos dydis
Didžiausia paramos suma projektui negali viršyti 200 tūkst. Eur (suteikiamos paramos dydis skaičiuojamas atsižvelgiant į tinkamas finansuoti projekto išlaidas be PVM).
Paramos intensyvumas – 80 proc. visų tinkamų finansuoti išlaidų, išskyrus atvejus, kai prašoma mažesnio paramos intensyvumo.
Finansuojamos išlaidos
Paramos lėšomis finansuojamas miško kelių su žvyro danga įrengimas ir (ar) rekonstrukcija, su miško keliais susijusių griovių, pralaidų, nuovažų, tiltų įrengimas ir (ar) rekonstrukcija, taip pat vidinės miškotvarkos projekto parengimo ir (ar) tikslinimo, bendrosios išlaidos.
Taip pat gali būti finansuojamos vidaus kelių su žvyro danga įrengimo ir (ar) rekonstrukcijos bei su vidaus keliais susijusių griovių, pralaidų, nuovažų, tiltų įrengimo ir (ar) rekonstrukcijos išlaidos ne miško žemėje. Tačiau šios išlaidos gali sudaryti ne daugiau kaip 25 proc. nuo kitų tinkamų finansuoti projekto išlaidų vertės ir jos turi būti išskirtos paraiškoje atskirai nuo kitų tinkamų finansuoti kelio įrengimo ir (ar) rekonstrukcijos išlaidų. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad vidaus kelias ne miško žemėje, kuriam prašoma paramos, turi ribotis su remiamu miško keliu.
Finansuojama bendrųjų išlaidų dalis gali būti ne daugiau kaip 10 proc. kitų tinkamų finansuoti projekto išlaidų vertės ir tinkamų finansuoti bendrųjų išlaidų suma – ne didesnė kaip 1 800 Eur (be PVM). Tuo atveju, kai projekte numatyti statybos ar infrastruktūros įrengimo darbai, tinkamų finansuoti bendrųjų išlaidų suma gali būti ne didesnė kaip 3 000 Eur (be PVM). Projekto viešinimo išlaidos turi būti patirtos vadovaujantis Suteiktos paramos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programą viešinimo taisyklėmis.
Paramos lėšomis finansuojamos tik tinkamos finansuoti ir projektui įgyvendinti būtinos išlaidos.
Poreikio vykdyti projektą pagrindimas
Projekto santraukoje pareiškėjas trumpai turėtų pateikti išsamius duomenis apie investicijas ar bet kokią kitą veiklą, susijusią su projektu, paaiškinti, kokioms problemoms spręsti reikalingas projektas, kodėl pasirinktas būtent toks problemos sprendimo būdas, nurodyti, kaip projektas atitinka pasirinktą veiklos sritį, pagal kurią teikiama paraiška, kokie projekto darbai jau atlikti, kas bus atsakingas už projekto įgyvendinimą ir kaip bus įgyvendinamas projektas.
Jei pagal teisės aktų reikalavimus yra privalomas statybą leidžiantis dokumentas, kartu su paraiška pateikiamas bendras viso projekto statinio projektas ar supaprastintas projektas bei statybą leidžiantis dokumentas, skaičiuojamosios kainos dalies ekspertizės išvada. Nepateikus šių dokumentų su paraiška, juos būtina pateikti ne vėliau kaip su pirmuoju mokėjimo prašymu, kuriame deklaruojamos statybos išlaidos, o su paraiška turi būti pateikti projektiniai pasiūlymai (aiškinamasis raštas, sklypo planas su pažymėtais esamais ir projektuojamais statiniais, vaizdinė informacija) su statybos vertės skaičiavimais.
Tais atvejais, kai pagal teisės aktų reikalavimus infrastruktūrai įrengti statybą leidžiantis dokumentas neprivalomas, su paraiška pateikiami kiti bendrieji projektiniai dokumentai (aiškinamasis raštas, sklypo planas su pažymėtais esamais ir projektuojamais statiniais, statybos vertės skaičiavimai). Jeigu statybą leidžiantys dokumentai teisės aktų nustatyta tvarka turi būti pateikti informacinėje sistemoje „Infostatyba“, NMA jų pateikti papildomai nereikia.
Paraiškų atrankos kriterijai ir suteikiami balai
Privalomas surinkti mažiausias projektų atrankos balų skaičius – 30 balų. Jeigu atliekant projektų atrankos vertinimą nustatoma, kad projektas nesurinko privalomų balų skaičiaus, paramos paraiška atmetama.
Atrankos kriterijai:
1. Jei pareiškėjas yra:
privačių miško savininkų grupė arba miško savininkų kooperatyvas – suteikiami 25 balai;
privataus miško savininkas (išskyrus miško savininkų kooperatyvą) – suteikiama 15 balų.
2. Jei miškų infrastruktūros įrengimo ir atnaujinimo projektas įgyvendinamas perteklinio drėgnumo (L ir U hidrotopo) augavietėse (nustatoma pagal pateiktą vidinės miškotvarkos projektą), – suteikiama 20 balų.
3. Projektas skirtas tik esamo miško kelio rekonstrukcijai (kelio buvimo faktas nustatomas pagal VĮ Registrų centro arba Lietuvos Respublikos miškų valstybės kadastro duomenis) – suteikiama 20 balų.
4. Investuojama į IV miškų grupės (ūkinius) miškus – suteikiama 15 balų.
5. Pareiškėjas prašo mažesnio paramos intensyvumo, nei nustatytas galimas didžiausias paramos intensyvumas, už kiekvieną sumažintą procentinį punktą pareiškėjui suteikiamas 1 balas, bet ne daugiau kaip 15 balų.
6. Pareiškėjas yra miško savininkų asociacijos arba miško savininkų kooperatyvo narys – suteikiami 5 balai.
Papildomas paraiškų atrankos vertinimas atliekamas, reitinguojant pareiškėjus:
pagal pareiškėjus, kurie yra negavę Europos Sąjungos investicinės paramos žemės ūkiui ir kaimo plėtrai pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programą;
pagal mažiausią prašomą paramos sumą.
Į ką reikėtų atkreipti dėmesį teikiant paraišką
NMA specialistai atkreipia pareiškėjų dėmesį į dažniausiai pasitaikančias klaidas:
kartu su paraiška nepateikiamas pareiškėjo sprendimas dėl ilgalaikio turto vertės;
nepateikiama informacija apie subjektus, dalyvaujančius pareiškėjo valdyme, arba apie pareiškėjo dalyvavimą kitų subjektų valdyme;
pateikiama neinformatyvi miškotvarkos projekto schema, kurioje neaiškiai nurodomos projektuojamo kelio ribos;
nepateikiami 3 komerciniai pasiūlymai su lygiaverčiais parametrais;
paraiškoje ir komerciniuose pasiūlymuose miško kelio įrengimo ir (ar) rekonstrukcijos išlaidos neišskaidomos į smulkesnes kategorijas (t. y. grioviai, pralaidos, nuovažos ir kt.);
projektavimo dokumentai pateikiami be statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo dalies, juose nėra aiškiai pavaizduoti kiti kelio elementai (pralaidos, nuovažos ir kt.);
neteisingai apskaičiuojama prašoma paramos suma.
Naudinga informacija teikiantiems paraiškas

 

 

  globalus regionai final 53  utenos radijas   utenos_kolegija_2011  regia_lt  geoportal  utenos_tic_baneris  Logo big